לאחר שזיהה היזם הזדמנות עסק, הגדיר את הרעיון העסקי- מוצר/ שירות, אמצעי שיווק, קהל יעד וכו' ולאחר שבדק היתכנות עסקית- הוצאות קבועות, משתנות ונקודת איזון, צריך היזם להחליט על  צורת ההתאגדות- עוסק פטור/ עוסק מורשה או חברה, כאשר להחלטת היזם ישנן השלכות מרחיקות לכת, הן באשר לחובות הדיווח המוטלות עליו והן באשר להיבטי המיסוי.

מדריך זה מתיימר לספק קווים מנחים באשר להבדלים בין צורות ההתאגדות השונות בשני היבטים: היבט הדיווח והיבט המס.

מס ערך מוסף

 

עוסק פטור

עוסק פטור הינו עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,000 ש"ח לשנה.

איסור רישום כעוסק פטור

תקנה 13 לתקנות מע"מ (רישום) אוסרת על עוסקים מסוימים להירשם כעוסק פטור וזאת אף אם מחזור עסקאותיהם השנתי אינו עולה על 100,000 ש"ח. ניתן למנות בין היתר: רופאים, אדריכלים, טכנאים, מנהלי חשבונות.

 

עוסק פטור פטור מתשלום מס והגשת דו"חות חודשיים.

עוסק פטור נדרש להגיש הצהרה על מחזור עסקאותיו וזאת לא יאוחר מ- 31 בינואר בגין השנה הקלנדרית שחלפה.

עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.

עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו לו.

במידה ומחזור עסקאותיו של עוסק פטור עובר את התקרה (100,000 ש"ח), יש לשלם את המע"מ על ההפרש ולשנות את הסיווג לעוסק מורשה.

 

עוסק מורשה

 

עוסק מורשה גובה מע"מ בגין עסקאותיו ורק הוא יכול להוציא חשבונית מס ללקוח.

עוסק מורשה רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו.

עוסק מורשה מדוו"ח למע"מ, אחת לחודש/ חודשיים וזאת בהתאם למחזור עסקאותיו (מחזור עסקאות נמוך מ- 1,500,000 ש"ח- דיווח דוח חודשי. מחזור עסקאות גבוה מ- 1,500,000 ש"ח- דיווח חודשי).

עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו השנתי עולה על 2,500,000 ש"ח חייב בהגשת דו"ח מקוון.

המדריך להקמת עסק חדש

סאיף חטיב - רואה חשבון

8444518 - 04​