עוסק פטור הינו עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,000 ש"ח לשנה.

איסור רישום כעוסק פטור

תקנה 13 לתקנות מע"מ (רישום) אוסרת על עוסקים מסוימים להירשם כעוסק פטור וזאת אף אם מחזור עסקאותיהם השנתי אינו עולה על 100,000 ש"ח. ניתן למנות בין היתר: רופאים, אדריכלים, טכנאים, מנהלי חשבונות.

 

עוסק פטור פטור מתשלום מע"מ והגשת דו"חות חודשיים.

עוסק פטור נדרש להגיש הצהרה על מחזור עסקאותיו וזאת לא יאוחר מ- 31 בינואר בגין השנה הקלנדרית שחלפה.

עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.

עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו לו.

במידה ומחזור עסקאותיו של עוסק פטור עובר את התקרה (100,000 ש"ח), יש לשלם את המע"מ על ההפרש ולשנות את הסיווג לעוסק מורשה. 

עוסק פטור​

סאיף חטיב - רואה חשבון

8444518 - 04​