קיימות שלוש חלופות לתשלום וקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.

הכנסה חודשית משכר דירה כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים המושכרות על ידי המשכיר, בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה. בין אם הדירה מושכר למגורים, ובין אם למטרה עסקית (כגון דירת מגורים המושכרות לעו"ד).

להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס:

 

מסלול פטור ממס (מלא או חלקי): בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים) נקבעו מספר תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל:

 

הדירה מיועדת לשמש למגורים לפי טיבה.

הדירה אינה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום כאמור.

הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד. ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם, אך נדרש כי עיקר פעילותו של חבר בני האדם הוא למטרות של דיור לזכאים ובלבד שהתקבל אישור מנהל רשות המיסים לחבר בני האדם השוכר.

הדירה משמשת למגורים בלבד.

*תקרת הפטור לשנת 2015- 5,070 ש"ח.

*יחיד שבחר במסלול הפטור המלא או החלקי לא יוכל לנכות פחת מהכנסתו בהשכרת הדירה מאותה שנה.

*המשכיר רשאי לנכות כנגד הסכום החייב במס הוצאות שוטפות הקשורות להפקת ההכנסה משכר דירה. ההוצאות יותרו כיחס  שבין סכום ההכנסה החייב במס משכר דירה, לבין ההכנסה משכר דירה.

 

מסלול חיוב במס מופחת בשיעור 10%: מסלול זה יחול בשדני תנאים מצטברים:

 

הדירה משמשת למגורים בישראל.

ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק כמשמעותה בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

*במסלול זה יחיד אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה משכר דירה, או פחת בשל הדירה.

*במסלול זה יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה.

3. חיוב במס לפי מדרגות המס: במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו.

*במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה. 

מיסוי הכנסות יחיד מהשכרת דירה למגורים​

סאיף חטיב - רואה חשבון

8444518 - 04​